Karel Domin (1851-1922)

Narodil se 27. ledna 1851 v Praze. Studoval na reálce a technice v Praze. Působil nejprve na učitelském ústavu v Praze a Kutné Hoře. Roku 1892 byl jmenován ředitelem příbramského učitelského ústavu, na němž s jeho příchodem zavládlo ovzduší pohody a srdečné laskavosti. Byl to skromný, prozíravý a shovívavý člověk vynikajícího ducha, který důležitá rozhodnutí konal se souhlasem pedagogického sboru. Již po dvou letech jeho působení se školní budova dočkala rekonstrukce. V říjnu 1898 svolal ustavující valnou hromadu spolku „Ku podporování nemajetných chovanců učitelského ústavu v Příbrami.“ Do výboru spolku přivedl kromě příbramského děkana A. Vojáčka příbramského starostu Blažeje Mixu a profesora báňské akademie dr. Josefa Theurera, knihkupce Kozlíka a Simona a ředitele měšťanské školy Vlasáka. Domin spolku hned na počátku věnoval značný obnos 493 zlatých, které velkoryse označil za „různé několikaleté úspory.“ Cílem spolku bylo starat se o bezplatné obědy pro chudé chovance (studenty), o jejich bezplatné léčení a opatřování léků, o příspěvky na jejich nutné ošacení, obuv a knihy.

Roku 1908 byl jmenován vládním radou. Příbramské pedagogium řídil do svého odchodu na odpočinek na konci roku 1921. Zemřel 19. dubna 1922.

Sepsal učebnice aritmetiky a geometrie pro učitelské ústavy a přepracoval pro ně starší učebnice svého tchána a proslulého profesora pedagogiky dr. Gustava Lindnera o vychovatelství, které se dočkaly četných vydání. Psal vědecké a metodické články do pedagogických časopisů.

Jeho syn dr. Karel Domin (*1882, +1953) vystudoval v Příbrami gymnasium a poté přírodní vědy na české univerzitě v Praze. Stal se významným botanikem, ředitelem pražského botanického ústavu a botanické zahrady a letech 1933-1934 rektorem Karlovy univerzity.

Zdroj: Věra Smolová: Státní učitelský ústav Příbram 1874-1948. Inventář fondu. Příbram 2006. Národní politika z 31. 5. 1933.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram